Επιμελητήριο Ζακύνθου: «Χαιρετίζουμε µε ικανοποίηση
το σχέδιο νόµου για τη δημιουργία φορέα διαχείρισης του Ναυαγίου»

Θέμα ελαχιστων ημερών για να μην πουμε ωρων είναι η έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης για το πολυσυζητημένο νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού, με το άρθρο που προβλέπει τη σύσταση εταιρείας με την επωνυμία “ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.” διάρκειας ενενήντα εννέα ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και έδρα σε δήμο εντός της περιφέρειας Αττικής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται από επτά μέλη, εκ των οποίων τα δύο (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος) πενταετούς θητείας, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, ενω συμμετέχουν επίσης ένας εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ένας εκπρόσωπος εκ των υφιστάμενων τοπικών συλλόγων ξενοδόχων με κριτήριο εντοπιότητας, ένας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Ζακύνθου, καθώς και οι εκάστοτε πρόεδροι των όμορων Δημοτικών Κοινοτήτων Βολιμών και Αναφωνήτριας για λογαριασμό του Δήμου Ζακύνθου.
Πρόκειται για μια απόφαση που εξελίσσεται σε σημείο αντιλεγόμενο αφού εγείρονται αντιδράσεις πως δεν συμμετέχουν στο σχήμα τόσο ο Δήμος Ζακύνθου (συμμετέχουν οι Κοινότητες Βολιμών και Αναφωνήτριας), οσο και η Ιερά Μητρόπολη οπου ισχυρίζεται πως μεγαλο μέρος της περιοχής ανηκει στην περιουσία της.
Ωστόσο, απόψε το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει εκτάκτως προκειμένου ο Δήμαρχος να ενημερώσει το Σώμα για το θέμα αν και είναι γνωστές από την πρώτη στιγμή οι επιφυλάξεις και οι προβληματισμοί του για αποφάσεις που δεν πρέπει να ληφθούν ερήμην του Δήμου.

Η θέση του επιμελητηρίου Ζακύνθου
Το επιμελητήριο με ανακοίνωσή του υπεραμύνεται της δημιουργίας του Φορέα Διαχείρισης ώς απόροια της αδυναμίας συνεργασίας και αποτελεσματικότητας μας ως νησί και ως φορείς.

Το «Ναυάγιο» αποτελεί σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα για το νησί μας.
Την ίδια στιγμή αποτελεί το πιο τρανό παράδειγμα της αδυναμίας συνεργασίας και αποτελεσματικότητας μας ως νησί και ως φορείς.
Έχουμε αποτύχει να το προστατεύσουμε, αξιοποιήσουμε και λειτουργήσουμε.
Είναι επομένως πάγια η θέση μας ότι είναι θέμα εθνικό και ξεφεύγει από τα όρια του νησιού μας. Είναι συγκριτικό πλεονέκτημα για τον εθνικό τουριστικό σχεδιασμό και ως τέτοιο έχει τεθεί στα κέντρα των εθνικών αποφάσεων.
Επομένως χαιρετίζουμε με ικανοποίηση το σχέδιο νόμου για τη δημιουργία εθνικού φορέα διαχείρισης του με ευέλικτη τεχνοκρατική δομή και χωρίς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις.
Είμαστε ικανοποιημένοι με την αναγνώριση του θεσμικού μας ρόλου.
Είμαστε μέρος της λύσης.

Το προς διαβούλευση
άρθρο του νομοσχεδίου
1. α) Η Εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και εποπτεύεται από τον Υπουργό Τουρισμού. β) Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και, για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από το νόμο αυτό, από τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α΄ 104), όπως ισχύουν, ενώ εξαιρείται από τις διατάξεις του ν. 2190/1994 «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκησης» (Α΄28).
2. Σκοπός της Εταιρείας είναι η διοίκηση, η διαχείριση και η εν γένει αξιοποίηση της οριοθετημένης ζώνης αιγιαλού στο πλαίσιο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας του αιγιαλού (Αρ. Απ. 146665/22.8.2018 ΦΕΚ 298/22.8.2018 Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού Π.Ο.Α. στην Π.Ε. Ζακύνθου) όπως προσδιορίζεται σε αυτή από το σημείο Α (με συντεταγμένες Χ=202945,5 Υ=4194509,5) μέχρι το σημείο Β (με συντεταγμένες Χ=203412,0 Υ=4196503) μετά των επ’ αυτής κινητών και ακινήτων, κατασκευών και εγκαταστάσεων με τα παραρτήματα και τα συστατικά τους, θεωρούμενα εφεξής ως νομίμως υφιστάμενα, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί αιγιαλού, (στο εξής «Υπό Αξιοποίηση Περιοχή»)για λόγους μείζονος σημασίας δημοσίου συμφέροντος και δη της εξασφάλισης της διάρκειας ζωής, βιωσιμότητας και προστασίας του υπάρχοντος τουριστικού εκθέματος καθώς και της ασφάλειας της προσβασιμότητας. Για τους ως άνω επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος δύναται η απαλλοτρίωση του κινητού (ναυαγίου) εντός της Υπό Αξιοποίηση Περιοχής υπέρ της Εταιρείας.
3. Η διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση κινητών και ακινήτων που ευρίσκονται εντός της Υπό Αξιοποίηση Περιοχής, καθώς και κατασκευών και εγκαταστάσεων με τα παραρτήματα και τα συστατικά τους επ’ αυτής, περιέρχονται κατά κατοχή και χρήση στην Εταιρεία με κοινές αποφάσεις των Yπουργών Οικονομικών και Τουρισμού. Με την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης του προηγουμένου εδαφίου, τα παραπάνω ακίνητα καθώς και τα επ’ αυτών κινητά (ναυάγιο), εγκαταστάσεις, παραρτήματα και συστατικά τους περιέρχονται κατά κατοχή και χρήση από τον εκάστοτε δικαιούχο στην εταιρεία, η οποία δικαιούται να ενεργεί κάθε σχετική πράξη διαχείρισης, αξιοποίησης και εκμετάλλευσης για λογαριασμό της εταιρείας και στο όνομα αυτής. Από την ίδια ημερομηνία η εταιρεία υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε τυχόν ισχύουσες συμβάσεις μίσθωσης, παραχώρησης ή άλλες συμβάσεις διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των ως άνω κινητών και ακινήτων καθώς και των παραρτημάτων και συστατικών τους.
4. Η Εταιρεία δικαιούται να προβαίνει σε κάθε σχετική πράξη διαχείρισης, αξιοποίησης και εν γένει εκμετάλλευσης για δικό της λογαριασμό και στο όνομα της.
5.Η Εταιρεία μπορεί για την εξυπηρέτηση του σκοπού της να αποκτά εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε άλλα ακίνητα, που βρίσκονται πλησίον της εκτάσεως της Υπό Αξιοποίησης περιοχής, με σκοπό τη διοίκηση, αξιοποίηση και εν γένει συνολική εκμετάλλευση αυτών.
6. Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η Εταιρεία μπορεί να αναλαμβάνει ως δικαιούχος την υλοποίηση έργων, σχετικών με τη διαχείριση και ανάδειξη της Υπό Αξιοποίησης Περιοχής, χρηματοδοτούμενων από συγχρηματοδοτούμενα ή/και εθνικά προγράμματα, καθώς και να δέχεται δωρεές προς τον σκοπό αυτό κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 55 του Ν. 4557/2018.
7.Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η Εταιρεία δύναται να προβαίνει σε απευθείας ανάθεση μελετών και ανάθεση εκτέλεσης εργασιών σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, πανεπιστημιακά ιδρύματα ή άλλους φορείς του δημοσίου που έχουν αποδεδειγμένη συναφή εμπειρία, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί εκτέλεσης δημοσίων έργων για την υποστήριξη, αντιστήριξη και σταθεροποίηση των πρανών, των επισφαλών οριζόντιων στρωμάτων και στοιχείων της Υπό Αξιοποίηση Περιοχής με χρηματοδότηση δημοσίου και κατόπιν χορήγησης άδειας επέμβασης από τις αρμόδιες αρχές. Ο σκοπός των παραπάνω εργασιών θεωρείται κατεπείγων, μείζονος σημασίας για την ασφάλεια του υπάρχοντος τουριστικού εκθέματος και της προσβασιμότητας στην περιοχή και επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος.
8.Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς εκατό (250) ευρώ, αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο και καταβάλλεται το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
9. Η εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α΄ 104) και αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώρηση του Καταστατικού του στο Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Εποπτεία του νομικού προσώπου ασκεί ο Υπουργός Τουρισμού και τα δικαιώματα του μετόχου Ελληνικού Δημοσίου (ΕΔ) ασκούνται από τον Υπουργό Οικονομικών. Το καταστατικό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεών του, οι οποίες ρυθμίζονται κατά περιεχόμενο και από τις διατάξεις του νόμου αυτού, μπορεί να εγκρίνεται, να τροποποιείται και να κωδικοποιείται με απόφαση της γενικής συνέλευσης του μετόχου της Εταιρείας.
10. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται από επτά (7) μέλη, εκ των οποίων τα δύο (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος) πενταετούς θητείας, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν επίσης ένας εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ένας εκπρόσωπος εκ των υφιστάμενων τοπικών συλλόγων ξενοδόχων με κριτήριο εντοπιότητας, ένας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Ζακύνθου, καθώς και οι εκάστοτε πρόεδροι των όμορων Δημοτικών Κοινοτήτων Βολιμών και Αναφωνήτριας για λογαριασμό του Δήμου Ζακύνθου.
11. α) Με κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Εταιρείας, με τον οποίο καθορίζονται η διάρθρωση της Εταιρείας, οι θέσεις προσωπικού, τα αναγκαία προσόντα για την πρόσληψη στη θέση, οι αποδοχές του προσωπικού και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Στο παραπάνω προσωπικό περιλαμβάνονται και δύο (2) θέσεις νομικού συμβούλου της εταιρείας με πάγια αντιμισθία, καθώς και μία (1) θέση εσωτερικού ελεγκτή, οι οποίες καλύπτονται με σχέση έμμισθης εντολής. β) Η Εταιρεία, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, όπως αυτές προσδιορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της, δύναται να προβαίνει στη σύναψη συμβάσεων εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου, με έμμισθη εντολή, καθώς και σε συμβάσεις έργου, για την πρόσληψη προσωπικού το οποίο κατέχει τα προσόντα που ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, κατόπιν προκήρυξης την οποία εγκρίνει το Διοικητικό της Συμβούλιο και εκδίδει ο Υπουργός Τουρισμού. γ) Η πρόσληψη δικηγόρων από την εταιρεία με σχέση έμμισθης εντολής θα γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Τουρισμού, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 1649/1986, όπως ισχύει σήμερα. δ) Η κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας σε προσωπικό μπορεί να γίνει και με μεταφορά και ένταξη ή απόσπαση προσωπικού που ήδη υπηρετεί σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού ή σε νομικά πρόσωπα, το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει κατά πλειοψηφία στο Δημόσιο, επιτόπου ή έμμεσα, ή σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.2190/1994 (Α΄ 28), το οποίο κατέχει τα τυπικά προσόντα της θέσης για την οποία προορίζεται, χωρίς να απαιτείται η κατάληψη αντίστοιχης θέσης με αυτή του φορέα προέλευσης. Η μεταφορά και ένταξη πραγματοποιείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του μεταφερόμενου προσωπικού που έχει διανυθεί στους φορείς προέλευσης λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην Εταιρεία. Η απόσπαση προσωπικού διενεργείται κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας με κοινή απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, χωρίς να απαιτείται γνώμη του φορέα από τον οποίο αποσπάται. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται μέχρι τρία χρόνια και μπορεί να παραταθεί με απόφαση των ίδιων Υπουργών μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασθέντων στην Εταιρεία υπαλλήλων θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για οποιαδήποτε συνέπεια. Η δαπάνη μισθοδοσίας των αποσπασθέντων υπαλλήλων βαρύνει την «ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.».
12. Με κανονισμό που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Οικονομικών καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων και εργασιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων, εξοπλισμού και συναφών εργασιών, αγορών ακινήτων, μισθώσεων, εκμισθώσεων και γενικά παραχωρήσεων χρήσης και κάθε άλλου ενοχικού ή εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτων.
13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Οικονομικών, η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.» μπορεί να επιδοτείται για την πραγματοποίηση του σκοπού της από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, στο βαθμό που επιτρέπεται από τις εκάστοτε δημοσιονομικές συνθήκες.

Ακολουθήστε το imerazante.gr στο Google News[1] για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα από τη Ζάκυνθο

References

  1. ^ imerazante.gr στο Google News (news.google.com)

Πηγή:Ημέρα
Κοινοποιήστε το!